گیتوی نیوراک خریدم ولی به سرور تلفنی وصل نمیشه چه کار هایی باید انجام بدم تا بتونم تماس داشته باشم؟