دوستان
به نظر شما تفاوت گیتوی های سنگوما و نیوراک چی هست و کدوم بهتره ؟؟؟